Waar ben je?

Vraag jezelf weleens af, welk pad je aan het lopen bent in je leven?
Waar dat uitkomt?
Wil je blijven in wat je zelf denkt te willen en tot de ontdekking komen dat je misleid bent?
Of wil je echt leven in Vrijheid in Christus en vanuit Gods Liefde?
Dan kom je nooit bedrogen uit, want in God is geen spoor van duisternis. God is licht!
Wat Gods Woord zegt is waarheid en dat mag je ontvangen.
Zijn Woord is helend en genezend en als een tweesnijdend zwaard.
Ja, het kan pijn doen als je leest waar je mee bezig bent in je leven dat het niet de weg is die God voor je wilt.
Hij houdt zoveel van je en Hij wil jou dichtbij Zijn hart hebben.
Daarom laat Hij jou niet waar je in verdwaald was en dat je het zelf maar moet uitzoeken.
Nee! Hij richt je op en in alles waar je doorheen moet gaan, is Hij bij jou.
Wat een trouw, goedheid en Ware Liefde! Gods Woord maakt jou echt vrij!

Spreuken 3 vers 5-8
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.
Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade.
Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.

Johannes 3 vers 16 – 21
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen,
maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld,
omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.
Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.

Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Galaten 5 vers 13 t/m 26
Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters,
alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde.
Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin.
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
Maar ik zeg; wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke; waarvan ik u voorzeg,
zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

De vrucht van de Geest is echter; liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Begin bij het begin

Bezinning    “Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.”

Download   Poster Vrucht van de Geest

Film tip        De Christenreis https://youtu.be/ksu-zTG9HHg

Wil je echt leven in Vrijheid in Christus en vanuit Gods Liefde?
Ik zie je graag tegemoet!

Dankbaar

Donderdagochtend (29 dec '22) zat ik op de bank met een heerlijke kop koffie en was ik gedreven met pen en papier bezig!Mijn agenda pakte ik erbij en ik schreef, er kwamen steeds meer dingen bij.Mijn vel papier was niet groot genoeg en nog een vel papier erbij.Ik...

Opladen en afstemmen

Er zijn van die leuke lampjes buiten, ken je ze? Er zit zo'n sensor aan, die zonlicht absorbeert. Wanneer het donker wordt, geven ze licht! Hoe meer zonlicht, hoe beter opgeladen, zodat ze langer blijven stralen in het donker! Hoe laad jij je op? Hoe lang blijf jij...

In het donker

Er was niemandNee geen mensDie mij helpen kon Ik wist niet eensWat er gebeurdeWat erin mij omging Geen woorden voorHet blijft stilEn toch zit ik vast Onrust lijkt mij voort te dravenVan binnen is het een catastrofeIk zie alleen maar duisternis Waar ben ik?Lamgeslagen,...

Waar ben je?

Vraag jezelf weleens af, welk pad je aan het lopen bent in je leven?Waar dat uitkomt?Wil je blijven in wat je zelf denkt te willen en tot de ontdekking komen dat je misleid bent?Of wil je echt leven in Vrijheid in Christus en vanuit Gods Liefde?Dan kom je nooit...

Kom zoals je bent

Praten met God, je hart uitstorten bij Hem. Je hoeft het niet voor elkaar te hebben, je mag Hem naderen als een kind. Al rennend, glimlachend, stralend en enthousiast vertellend. Moet een kind het eerst op 'orde' hebben voordat zij naar God toe gaat? Nee! Je mag komen...

Woorden hebben kracht

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de...

Binnenste buiten gekeerd

De titel alleen al raakt mij, dit schrijven komt vanuit mijn binnenste en tranen vullen mijn ogen.De innerlijke tranen die branden en lijken achter te blijven, ze komen niet, ze vallen niet naar beneden.Deze tranen die niemand ziet, maar wel voelbaar en aanwezig zijn....

Kwetsbaar en prachtig moedig

Sta jij op de juiste plek en weet je wat je nodig hebt? Een orchidee is prachtig en kwetsbaar tegelijk, deze plant geniet het meest op een lichte plek en van de namiddagzon, geen tocht of bij de verwarming. Het liefst in de bloei speciale orchideeën potgrond en een...

Hé, zie je mij?!

Voel je als een verloren schaapje, die de weg terug niet meer ziet? Verstrikt in prikkeldraad of in de sloot? Je bent bang en voelt je verlaten, ziet iemand mij? Wist je dat je niet de enige bent, die hiermee worstelt en bang is om nooit opgemerkt te worden. In een...

Helderlicht

De naam helderlicht, begon met dat ik een vuurtoren zag.Het lichthuis op de rots. Een bootje door stormen, dikke mist, duisternis, overweldigende golven en daar, zie je het?Ik ging verder op onderzoek uit en zag dat in de vuurtoren een ankerlantaarn zit. Wow!In de...