Woorden hebben kracht

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. Johannes 1 vers 1 t/m 5

Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader. Johannes 1 vers 14

De enige Zoon van de hemelse Vader is Jezus Christus.

Jezus antwoordde op de vraag, wat is het belangrijkste gebod?
Dat is: “Luister Israël, de Here is onze God, de Here is één. Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht.” En het gebod dat daarna komt, is dit: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Belangrijker geboden dan deze twee zijn er niet. Marcus 12 vers 29 t/m 31

De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist blij met de waarheid.
De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. 1 Korinthiërs 13 vers 4 t/m 7

Liefhebben betekent God op de eerste plaats zetten in je leven en Hem daar laten.
Zijn Hand pakken en met Hem meegaan, Zijn Liefde door jou heen laten gaan.
Zodat je zelf die heerlijke Liefde kan en mag ontvangen en weer uitdelen aan anderen.

 

 

De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand.

Als je struggelt met wie je bent en je waardeloos voelt. Mensen hebben lelijke woorden over je uitgesproken die nogal binnen zijn gekomen en dit is gaan woekeren in je binnenste. Dan komt er bitterheid, wrok en jaloezie en dat gaat zich uiten. Je ongenoegen, onvrede, trots, ego komt naar voren en dat uit zich in, dat je boven de ander gaat zetten of juist daaronder. Je spreekt die woorden uit en daarmee kwetst je de ander en jezelf. Je bent van slachtoffer naar dader gegaan en je gaat jezelf en anderen veroordelen. Terwijl je vrij wil zijn en echt lief wil hebben.

Je wordt onrein door wat je denkt. Uit je innerlijk, je hart, komen slechte gedachten voort. Hoererij, diefstal en moord; overspel, hebzucht en kwaadwilligheid; bedrog, losbandigheid en jaloezie; gevloek, hoogmoed, onverschilligheid en zo meer, komen van binnen uit de mens, Die maken hem onrein. Marcus 7 vers 20 t/m 23

Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt. Waarom maakt u zich druk over een splinter in het oog van uw broeder, terwijl u niet eens merkt dat in uw eigen oog een balk zit? Hoe kunt u dan zeggen: Kom, ik zal die splinter even uit uw oog halen? Met die balk in uw eigen oog ziet u immers niets? Hoe kunt u dan uw broeder helpen? Huichelaar! Zorg eerst dat die balk uit uw eigen oog weg is. Dan ziet u tenminste wat u doet, als u die splinter uit het oog van uw broeder haalt. Mattheüs 7 vers 1 t/m 5

Hij (Jezus) riep zijn leerlingen en de vele mensen die waren toegestroomd bij Zich en zei: Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege Mij en voor Gods plan verliest, zal het behouden. Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? Wat kan een mens geven in ruil voor zijn leven? Wie zich in deze tijd van ontrouw en misdaad voor Mij en mijn woorden schaamt, voor hem zal Ik, de Mensenzoon, Mij ook schamen als Ik met de heilige engelen in de heerlijkheid van mijn Vader kom. Marcus 8 vers 34 t/m 38

Hij (Jezus) sprak weer tot de mensen. Mijn Vader heeft Mij alles toevertrouwd. Hij is de Enige die de Zoon echt kent. En Ik ben de Enige die de Vader echt kent. En ook de mensen die Ik heb laten zien wie Hij is, kennen Hem. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht. Mattheüs 11 vers 27 t/m 29

Begin bij het begin

Ga deze week na, hoe jij over jezelf en anderen denkt. Wat er in jou binnenste zit.

Breng het bij God, vraag om vergeving en vraag God hoe Hij kijkt naar jou en de ander.

Zoek in de Bijbel naar nog meer teksten over het thema ‘woorden hebben kracht’ en schrijf ze op.

Verlang jij ernaar om God op de eerste plaats te zetten in jouw leven? Met Hem te leven en jezelf te leren liefhebben en de ander?
Voel je dat je er maar niet uitkomt en dat je in vrijheid wil leven met Jezus?